شـركـت Windaus – آلمان

شـركـت Windaus – آلمان

تجهيـزات اختصـاصى آزمايشـگاهـهاى آب ، خـاك و محيـط زيسـت Windaus-
انواع دستگاه هاى قابل حمل اندازه گيرى pH (pH meter) بـا قـابليـت انـدازه گيـرى دمـا و اختـلاف پتـانسيـل، انـدازه گيـرى سختـى آب (Conductivity meter) و انـدازه گيـرى اكسيـژن محلـول در آب (DO meter)، دستگاه BOD متـر و انكوباتـور مـربـوطه، كـاغـذ pH و روغـن، تسـت هاى ورقـه اى (Strip tests)، انـدازه گيـرى نيمـه كمى يـون ها، كيـت آزمون اكسيـژن، انـواع كيت هاى آزمون آب و انـدازه گيـرى pH خـاك، انـواع الـك آزمايشـگاهى، كيـت آزمون ازن، سـت كـامـل آنـاليـز خـاك به روش فتـومتـري، جعبـه هاى آمـاده (Measuring Box) جهـت انجـام آزمايش هاي كمـى و كيفى آب و خـاك بـر اسـاس روش فتـومتـرى، كيـت انـدازه گيـرى COD بـا روش فتـومتـرى، دستـگاه كدورت سنج (turbidimeter)، دستگـاه اندازه گيـرى جـريان آب (Flow meter)، دستگاه اندازه گيرى ميزان گـازهاى خـروجى اگـزوز مـاشيـن، دستـگاه انـدازه گيـرى ميـدان هاى مغنـاطيسى، دستـگاه انـدازه گيـرى گـازهاى مـوجـود در هـوا، دستـگـاه انــدازه گيــرى ميــزان اشـعـه هـاى راديــواكـتـيــو (Radio meter)، انــدازه گيــرى ميــزان روشنــايى (Lux meter)، ميــزان صــدا .(Sono meter) كيـت هاى آنـاليـز ميكـروبيـولـوژى آمـوزشى و صحـرايى، انـواع تـرمـومتـر بـراى مايعـات، خـاك و كمپـوسـت، دستـگاه انـدازه گيـرى زنـدگي خـاك، تـجـهـيــزات و مـواد آنـالـيــز ســريـع آب و خـاك.محصولات شرکت Windaus

وسايـل نمـونـه بـردارى

تـجـهـيــزات نـمـونـه بـردارى از آبـهـاى جــارى و راكـد، كم عمق و يا عـمـيــق
انـواع ظـروف و تـجـهـيـزات جـمـع آورى پـلانكتـون
انـواع ظـروف و تـجـهـيـزات جمـع آورى حشـرات
انـواع ظـروف شيشـه اى و پلاستيكـي نمونـه‌بـرداري و ارسـال نمـونـه
تـجـهـيــزات نـمـونـه بـردارى از خـاك هـاى سـطـحـى يا عـمـيـق و گـل و لاىكـف آب هـاى جــارى و راكــد

دانلود کاتالوگ سال 2015 - کمپانی WinLab


ONE COMPANY, ONE SOLUTION Since 2000

E-Mail: ceo@farayand.com
تلفن:72- 88334462 021
دورنگار: 88002310 021
آدرس: تهران، ميدان فاطمی، میدان گلها، خيابان كاج جنوبي،كوچه هشتم، پلاک 27
کد پستی: 1413874873
صندوق پستی: 14155/4415

شبکه های اجتماعی

محصولات اخیر

  • Microplate Reader
  • Autoclave
  • santrifuj
  • Microplate Washer
  • Incubators
  •  PCR

خبرنامه

Scroll to Top