شـركـت RomerLabs – اتریش

شـركـت RomerLabs – اتریش

توضیحات شرکت RomerLabsمحصولات شرکت RomerLabs

رائـه كنـنده تجـهـيـزات و مـواد اخـتـصـاصـي آزمـايـشگـاه اندازه‌گـيـري مايكـوتـوكـسـين‌هـا
اسـتاندارد سموم مايكوتوكـسن بـه صـورت مايـع و جـامـد و ماتریکس های استاندارد
كـيت‌هـاي تـشـخـيـص سـريـع آفلاتـوكـسـيـن بـا روش‌هـاي Agrastrip و AflaCap
كـيت‌هـاي تـشـخـيـص سـريـع مايكـوتـوكـسـين‌هـا بـا روش الايـزا و فتـومتـري
آسياب‌هاي مـخصوص جهـت مواد خـشك و مواد با رطوبـت و چربي بالا با سيـستـم Sub Sampling
سـيـسـتـم تـبـخـيـرتـحـت خلاء (Evaporation System) جـهـت تغـلـيـظ و خـشـك كـردن نمونـه
دسـتگاه نـقـطه‌گذار خودكـار ( TLC Autospotter) TLC
دستگاه فلورومتر برای اندازه گیری مایکوتوکسین ها به روش فلورومتر
ستـون‌هــاي خـالـص‌سـازي مايكوتـوكـسـين‌هـا به روش سـتـون‌هـاي مـايـع (Immunaffinity Columns) و ستون‌هـاي جـامـد ( SPE Columns )


ONE COMPANY, ONE SOLUTION Since 2000

E-Mail: ceo@farayand.com
تلفن:72- 88334462 021
دورنگار: 88002310 021
آدرس: تهران، ميدان فاطمی، میدان گلها، خيابان كاج جنوبي،كوچه هشتم، پلاک 27
کد پستی: 1413874873
صندوق پستی: 14155/4415

شبکه های اجتماعی

محصولات اخیر

  • Microplate Reader
  • Autoclave
  • santrifuj
  • Microplate Washer
  • Incubators
  •  PCR

خبرنامه

Scroll to Top